Jobb i Spanien – att arbeta i Spanien

Arbeta i Spanien som svensk

En svensk har full rätt att arbeta i Spanien utan arbetstillstånd under förutsättning att han har ett giltigt pass eller annan giltig identitetshandling och uppfyller Spaniens lagar och anställningsbestämmelser. EU:s arbetsbestämmelser innebär att en svensk har rätt att ha jobb, bo, få språkträning, få socialförsäkring och ha fackföreningsrätt vid en flyttning till Spanien. Även om man ofta får höra om arbetslöshet och problem i vissa regioner, finns det mängder av lediga jobb i Spanien, både vad gäller kvalificerade yrken och jobb som inte kräver någon speciell utbildning.

Familj och försörjningsberoende till den utflyttade har rätt att komma med och erhålla samma rättigheter. Om en svensk fysiskt sett tillbringar mer än sex månader under ett kalenderår i Spanien måste han fortfarande enligt lag ha spanskt permanent uppehållstillstånd, s k permiso de residencia, även om han kommer från ett EU-land som Sverige. Det finns fortfarande vissa hinder för full frihet för en svensk som vill arbeta i Spanien, men generellt sett är det enkelt för en svensk att bosätta sig i Spanien och få ett jobb i landet. Visst beror det på vilken typ av arbete det handlar om.

Till exempel kräver många yrken specialkunskaper och språkkunskaper, och erfarenheter från vissa arbeten i Sverige är inte accepterade i Spanien. Det har alltså blivit betydligt lättare för en svensk att söka arbete i Spanien sedan 1994 då Sverige blev ansluten till EES-avtalet. En av EU:s fyra friheter är nämligen fri rörlighet av arbetskraft mellan medlemsstaterna. Men det innebär inte att du kan jobba legalt i Spanien helt utan papper.

Hitta jobb i Spanien

När du har bestämt dig för att söka jobb i Spanien letar du rätt på närmaste arbetsförmedling (Oficina de Empleo) där du anmäler dig som arbetssökande – demandante de empleo – dvs precis som vilken spanjor som helst. Den spanska motsvarigheten till arbetsförmedlingen heter Instituto Nacional de Empleo – INEM. Telefonnummer och adress till närmaste förmedlingskontor finns i den spanska telefonkatalogen, La Guia Telefonica, eller på Spanska Gula Sidornas webbsajt.

Privata arbetsförmedlingar kan hjälpa till med att hitta tillfälliga jobben, du hittar dem i spanska gula sidorna, Påginas amarillas, under rubriken Empresas de Trabajo Temporal. När du söker arbete i Spanien på dina svenska betyg från högre utbildning, är det den spanska arbetsgivarens sak att bedöma de svenska studiemeriterna. Du kan också kontakta ditt svenska universitet eller högskola och be om förtydliganden.

Ett annat sätt att hitta arbete i Spanien är att läsa dagstidningarnas platsannonser. De viktigaste tidningarna i Spanien där du kan hitta platsannonser heter El Pals, ABC, El Mundo, Diario 16 och Ya. De flesta platsannonserna finns i söndagsupplagorna. Högre befattningar inom företag, eller tekniska befattningar, brukar också annonseras i de internationella tidningarna International Herald Tribune och The European.

Jobb Spanien arbetsförmedlingen

Numera finns också en möjlighet att genom arbetsförmedlingen i Sverige söka efter lediga jobb i Spanien. Där finns en speciell avdelning som heter Arbetsförmedlingen Utland – en specialförmedling för utlandsarbeten och även rekrytering från utlandet. Avdelningen finns i femton län runt om i Sverige och ingår också i ett nätverk med arbetsförmedlingar i samtliga EES-länder. Dessutom finns Europa-arbetsförmedlare i Kiruna, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Västerås och Malmö.

Sedan februari 1994 kan de snabbt och gratis sprida din annons som arbetssökande till den allmänna spanska arbetsmarknaden och även till ett speciellt arbetsområde. Till sin hjälp har Arbetsförmedlingen Utland det europeiska platsförmedlingssystemet, EURES, som består av en databas med lediga jobb samt ett nätverk av förmedlare. Varje Europa-arbetsförmedlare, “Euroadviser”, kan även hjälpa till med information om löneläge, levnadsförhållanden och branschutveckling i Spanien, vilket även kan vara till stor hjälp om du t ex vill starta ett dotterbolag i Spanien.

Anställningsvillkor i Spanien

Kom ihåg att i Spanien gäller spansk arbetslagstiftning och arbetsvillkoren regleras mellan arbetsgivaren och den anställde. När du till slut förhoppningsvis får en anställning i Spanien skall du absolut kräva ett anställningskontrakt om du inte automatiskt blir erbjuden det.

Tyvärr är det många som kommer att erbjuda dig “svartjobb” men dessa ger dig inte det sociala skydd som du behöver och dessutom är det olagligt. Din arbetsgivare presenterar ett anställningskontrakt som han vill att du skriver på. Om du inte är riktigt duktig på spanska och inte förstår innebörden skall du inte vara rädd att be om en kopia och låta någon med större erfarenhet kontrollera anställningsvillkoren mycket noggrant.

Du bör kontrollera att lönen är marknadsmässig för just dina arbetsuppgifter och kompetens, hur ofta den betalas ut och även diskutera villkor för avsked och uppsägning med arbetsgivaren innan kontraktet skrivs under. Som sagt föreskriver spansk lag vissa minimilöner och inom många sektorer finns kollektivavtal. Oftast förekommer två extra löneutbetalningar per år, en på sommaren och en vid jultid.
En vanlig arbetsvecka är 40 timmar. En anställd får inte jobba mer än 80 timmar övertid per år, och ersättningen skall vara minst 175 procent av den ordinarie lönen. Arbetstiden är annorlunda än i Sverige. Man börjar arbeta sent i Spanien, oftast vid niotiden iför kontorsanställda och inte Fören klockan tio för de flesta affärer och butiker. Man tar ett långt lunchuppehåll (siesta) mellan två och fyra eller fem, för att sedan jobba till klockan sju eller åtta.

På sommaren längre än på vintern beroende på de varma dagarna. Den beskrivna arbetsdagen med den traditionella siestan på eftermiddagen börjar i allt fler företa ersättas av nordeuropeiska arbetstider och en timmes lunch. Speciellt i Madrid och Barcelona är detta en nödvändighet för att kunna kommunicera med resten av världen.

Du börjar arbetet i Sverige vid sju-åttatiden. I Spanien har inte väckarklockan ringt än. När du går på lunch vid tolvtiden då är det full fart i Spanien och spanjoren Försöker förgäves fä tag på dig per telefon. Du kommer tillbaks från lunchen och ringer tillbaks till Spanien, men då har spanjoren sin lunch och därefter sin siesta. Slutligen när spanjoren efter sin siesta ringer sina svenska affärskontakter har Sverige stängt för dagen och gått hem och spanjoren sitter där i tre timmar utan att få kontakt. Han stänger nämligen inte förrän vid åttatiden på kvällen. Men som vi nämnde tidigare; det har börjat förändras. Lagstadgad semester är 30 arbetsdagar per år. Dessutom finns 11 nationella helgdagar och två regionala helgdagar, som är arbetsfria.

Korttidsjobb

Med kortidsjobb menas att du är anställd i Sverige och din arbetsgivare vill att du skall utföra ett jobb åt företaget i Spanien under en begränsad tid av högst 12 månader. Myndigheterna kallar detta för att bli utsänd, och det har en del intressanta konsekvenser vad gäller skatt och sociala avgifter.
Förutsättningen är att lönen betalas ut från din arbetsgivare i Sverige. Den som blir utsänd från Sverige för arbete i Spanien under kortare tid än 12 månader skall medföra ett utsändningsintyg (intyg om tillämplig lagstiftning) för att bekräfta att han omfattas av lagstiftningen i Sverige. Du skaffar ett sådant intyg (blankett E 101) från respektive försäkringskassa. Reglerna för korttidsjobb eller korttidsarbete som det även kallas gäller även egenföretagare.

För medborgare i Sverige som blir utsända av sin arbetsgivare för arbete i Spanien gäller, med utgångspunkt i svenska förhållanden följande:

  • Om en arbetsgivare i Sverige sänder ut en svensk medborgare för arbete i Spanien och arbetet förväntas vara i högst 12 månader, och den anställde inte sänds ut för att ersätta någon som har fullgjort sin utsändningsperiod, omfattas den anställde av den svenska socialförsäkringen under hela utsändningstiden. Detta innebär bland annat att inkomsten blir pensionsgrundande i Sverige och att arbetsgivaravgifter skall erläggas där.
  • Utsändningstiden kan förlängas i maximalt ytterligare 12 månader, om arbetet på grund av oförutsedda omständigheter varar längre än vad som ursprungligen förväntades. I så fall omfattas den anställde av utsändningslandets lagstiftning under ytterligare 12 månader. En förutsättning för förlängning är att behörig myndighet i Spanien lämnar sitt samtycke. I Sverige är det Försäkringskassan som handlägger dessa ärenden. Begäran om förlängd utsändning måste ske före den första tolvmånadersperiodens utgång.
  • Vid förlängning av utsändning används blankett E 102. Om arbetet i Spanien från början förväntas vara längre än 12 månader, omfattas den anställde av Spaniens lagstiftning fr o m första dagen. Detta innebär att rätt till pension tjänas in i Spanien samt att sociala avgifter skall betalas enligt lagstiftningen i Spanien. Inga förmåner beräknas och inga sociala avgifter betalas därför i Sverige. Det är således avsikten beträffande arbetets varaktighet vid utsändningens början som avgör om en anställd skall stå kvar i det svenska socialförsäkringssystemet, eller direkt från första dagen omfattas av Spaniens lagstiftning.

Kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd

Skall du arbeta som anställd kallas det i Spanien för att arbeta i cuenta ajena, dvs i annans regi. För att söka arbete i Spanien behövs som enda persondokument ditt pass. Du behöver inte ens ordna spanskt uppehållstillstånd före resan. När du kommit till Spanien måste du först av allt anmäla dig till den spanska arbetsförmedlingen – Instituto Nacional de Empleo – även kallad INEM.

Där skall du registrera dig som arbetssökande – demandante de empleo – precis som vilken spanjor som helst. Sedan har du sex månader på dig att skaffa ett jobb innan du måste vidtaga åtgärder. De första 90 dagarna är du bara en svensk turist som söker arbete i Spanien. Efter tre månaders vistelse behövs ett förlängt uppehållstillstånd (permanencia) som ger dig rätt till ytterligare 90 dagars vistelse i landet.
Efter en total vistelse i Spanien under sex månader krävs ett permanent uppehållstillstånd (permiso de residencia). När du till slut hittar ett arbete skall du presentera ett antal handlingar (som vi beskriver nedan) på närmaste polisstation, som har en avdelning för utlänningar (departamento de extranjeros).
När du har presenterat alla papper godkänner polisen din ansökan och sänder den vidare till arbetsministeriet (Dele” de Trabajo) i din provins. Slutligen sätter civilguvernören gacion sin stämpel och underskrift på ditt tillstånd. Därefter är det klart för myndigheterna att utfärda din tarjeta comunitaria, dvs ditt EU-tillstånd för permanent uppehållstillstånd samt arbetstillstånd.

Det finns två typer av residencia kort beroende på hur lång tid du skall stanna i Spanien:

  • tre månader till ett år
  • mer än ett år

Samtidigt som du far ovanstående dokument får du också ett NIE-nummer (Número de Identificación de Extranjeros), som är ditt spanska skattenummer. Arbetsgivaren måste omedelbart innan du börjar ditt jobb anmäla dig till spansk socialförsäkring (Seguridad social) eftersom det är olagligt att arbeta i Spanien utan socialförsäkring. Hela processen tar normalt mellan två till tre månader. För att söka uppehålls- och arbetstillstånd som anställd krävs följande handlingar:

  1. Giltigt pass där medborgarskapet framgår.
  2. Anställningskontrakt på minst sex månader i original och fotokopia.
  3. Spanska statspapper (papel del estado) som kostar 865 pesetas och köps i tobaksaffårer (estanco).
  4. Fyra foton i passformat.
  5. Läkarintyg (certificado médico).

Det sociala skyddet enligt EU-reglerna

Lämnar du Sverige och börjar arbeta i Spanien upphör rätten till sjuklön och sjukpenning i Sverige. Du får istället rätt till de socialförsäkringsförmåner som gäller i Spanien för anställda genom att din arbetsgivare ansluter dig till det spanska sjukförsäkringssystemet och börjar betala in den månatliga avgiften för dig. Detta är obligatoriskt för alla som arbetar som anställda eller som egenföretagare. EU:s bestämmelser (nummer 1408171 och 5741 72 som modifierades med 1249192) säger att en EU-arbetare som flyttar från ett EU-land till ett annat, inte skall mista någon rättighet till socialförsäkring genom ändringen av arbetsland. Reglerna bygger framför allt på följande principer:

Lika behandling oberoende av medborgarskap

Du som är bosatt eller arbetar i Spanien men är medborgare i Sverige har samma rätt till socialförsäkringsförmåner som spanska medborgare.

Sammanslagning av försäkringstid och bosättningstid

Den tid du har varit försäkrad, arbetat eller varit bosatt i Sverige kan läggas samman med försäkringstid som du har tjänat in i andra EU-länder, om det behövs för att du skall kunna få rätt till en förmån i Spanien.

Rätt till förmån vid flyttning

Du som har tjänat in rätt till pensionsförmåner eller vissa andra förmåner i Sverige har rätt att behålla dem när du flyttar till Spanien. Det är en export av dina förmåner från Sverige och kallas därför “exportabilitetsprincipen”.

Andelsberäkning

Du som har arbetat i ett annat EU-land och EES-land än Sverige har rätt till pension från vart och ett av de länder där du arbetat. Pension betalas ut från varje land i förhållande till den tid som du har arbetat där och varit försäkrad. Kallas för “prorata temporisprincipen”.

Arbetslöshetsersättning i Spanien

Om du är arbetslös och söker arbete i Spanien kan du under begränsad tid få arbetslöshetsersättning med samma belopp som du skulle ha fått i samma situation i Sverige. Före avresan måste du ha uppfyllt kraven för att få arbetslöshetsersättning i Sverige. Som svensk medborgare, och om du har rätt till ersättning från svensk arbetslöshetskassa eller KAS, och om du varit utan något som helst arbete under minst fyra veckor, kan du få ersättningen utbetald i Spanien under högst tre månader.

Du skall skriftligen till AMS eller den lokala arbetsförmedlingen begära att få intyg E 303. Din begäran skall innehålla fullständigt namn och personnummer, tidigare arbetsgivare i Sverige, medlemskap i fackföreningsarbetslöshetskassa samt nuvarande adress. Intyget lämnas sedan till den spanska. motsvarigheten till arbetsförmedlingen – INEM- i Spanien.

Med detta intyg kan du registrera dig som arbetssökande hos INEM i Spanien. I intyget anges vilken ersättning du som arbetslös har rätt till. Beloppet betalas ut av INEM som sedan kräver AMS på motsvarande belopp efter det att den sista ersättningen betalats ut. Men du har ändå inte rätt att därefter få spansk arbetslöshetsersättning. De spanska reglerna om kvalificeringsperioder gäller först efter att de tre månaderna med svensk ersättning löpt ut.