Ägarföreningen

Ägarföreningen heter i Spanien La comunidad de propietarios. Den äger inte fastigheter. Medlemskapet i föreningen ger inte heller rätt till utnyttjande av gemensamma utrymmen, dock reglerar det hur dessa skall användas och bekostas. Varje enskild ägare är medlem i ägarföreningen. I ägarföreningen finns följande olika funktioner:

Ordförande (Presidente)

Ordföranden i ägarföreningen utses av stämman. Ordföranden måste vara fastighetsägare i föreningen. Normalt utses han/hon för ett år. Ibland bestämmer stadgarna ett rotationssystem för ordförandeskapet. Ordföranden är föreningens ställföreträdare.

Förvaltare (Administrador)

Det är inte nödvändigt att utse en förvaltare, dock är det lämpligt när det är frågan om större föreningar. Vid avsaknad av förvaltare utför ordföranden hans uppgifter.
Förvaltaren väljs av Föreningens medlemmar. Som förvaltare kan en utomstående utses. Vanligtvis är denne en yrkesförvaltare (adminstrador defincas). Bland hans uppgifter finns följande:

 • att sköta föreningens utbetalningar enligt budget
 • att tillse att alla nödvändiga reparationer utföres
 • att verkställa beslut
 • att vid föreningsstämman verka som sekreterare och förvara föreningens böcker

Sekreterare (Secretario)

Finns det en förvaltare är det vanligt att han dessutom utses till sekreterare. I avsaknad av sekreterare eller förvaltare skall ordföranden sköta sysslan. Utses på samma sätt som ordförande och förvaltare.

Föreningsstämma (junta depropietarios)

Alla ägare är automatiskt medlemmar i föreningen och har rätt att delta vid stämma. Stämman är föreningens högsta organ.

Stämma/kallelse (Convocatoria)

Stämma måste hållas minst en gång om året for att godkänna budget och räkenskaper. Stämman kan sammankallas av ordföranden när han anser det lämpligt eller när så begärs av minst en fjärdedel av samtliga ägare, eller av ett antal ägare som företräder 25% av cuotas. I kallelsen måste anges dagordning, tidpunkt, datum och plats för föreningsstämmans första och andra kallelse (primera o segunda convocatoria). Kallelse till ordinarie stämma skall skickas till var och en av föreningens medlemmar minst sex dagar före stämman.

Närvaro

Föreningsmedlemmar kan närvara vid stämman antingen personligen eller genom ombud. För att en ägare skall kunna representeras vid en konkret stämma, räcker det med en undertecknad skrivelse som intygar om detta.

Stämmans uppgifter

 • utse ordförande
 • godkänna budget och räkenskaper
 • godkänna extraordinära arbeten
 • besluta om andra ärenden av allmänt intresse för föreningen

Beslut

Det krävs enhällighet, dvs 100% av ägarna i ägarföreningen, för att fatta beslut om ändring av titulo constitutivo eller stadgarna. För att fatta andra beslut som inte påverkar titulo constitutivo eller stadgarna erfordras en majoritet av medlemmar (dvs mer än häften av alla ägare), som i sin tur företräder en majoritet av cuotas. Vid andra kallelsen (segunda canvocatoria) fattas beslut av en majoritet av de närvarande, under Förutsättning att de också företräder en majoritet av närvarande cuotas.

Överklagande av stämmans beslut

Beslut som fattas på stämman hos ägarföreningen kan överklagas om:

 • de strider mot lagen
 • de strider mot stadgarna
 • de anses vara mycket skadliga för vissa ägare

Beslut kan överklagas inom trettio dagar efter att de antagits. För att kunna överklaga ett beslut som anses skadligt för en eller flera enskilda ägare erfordras minst en fjärdedel av cuotas. Tiden är även här maximalt trettio dagar. De beslut som fattas på stämman skall förvaras i en protokollsbok som stämplas av domstolen eller notarius publicus.