Deklaration

Är du resident skall all din inkomst deklareras i Spanien oavsett var du tjänat den. Trots att du är skatt skyldig i Spanien som resident så föreligger det inkomstnivåer som är så låga att du inte behöver betala skatt och ej heller lämna in självdeklaration.

För pensionärer gäller andra regler. Du läser mer om detta i nedanstående artiklar.

Om du inte är resident i Spanien och bara tillfälligt vistas där så räcker det normalt att deklarera det spanska fastighetsinnehavet. Det finns inget minimibelopp för detta utan alla fastigheter, oavsett storleken, måste deklareras.

På grund av språkskäl är det ofta omöjligt för en utlänning att sätta sig in i det spanska skattesystemet och när det är dags att deklarera väljer många att få hjälp av en spansk redovisningsbyrå (asesor fiscal) eller en allmän rådgivningsbyrå (Gestoria) som mot en moderat avgift sköter deklarationen. Det är naturligtvis ingen nackdel om du själv är lite insatt i systemet och vi skall försöka ge dig en viss grundkunskap i hur det spanska skattesystemet fungerar och hur man deklarerar.

Deklaration i Spanien om du är resident

Du som bor minst halva året (eller på skattespråk minst 183 dagar per år) i Spanien och således bör vara resident i Spanien skall under perioden 1 maj – 20 juni varje år deklarera sin inkomst i Spanien för året innan.

Skatten betalas i samband med att deklarationen lämnas in. För de flesta svenskar som bor i Spanien betyder det att fastighetsinnehav över 17 miljoner pesetas (ca 1 miljon kronor) skall deklareras. Alla inkomster i hela världen skall deklareras i Spanien om du är resident i Spanien.

Inkomster som du uppburit från Sverige, t ex löner, styrelsearvode, aktievinster, utdelningar etc, är skattepliktiga i Spanien. Det betyder att din svenska pension är skattepliktig i Spanien, såvida det inte är pension från offentlig tjänst. Denna är nämligen enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Spanien och Sverige skattefri i Spanien.

Deklaration för icke resident

För dig som bara tillfälligt vistas i Spanien och således inte är resident räcker det normalt att bara deklarera ditt spanska fastighetsinnehav.

Något fribelopp finns ej, utan hur litet värde fastigheten än har, så måste den deklareras. Deklarationen kan göras när som helst under år 2001 avseende 2000 års fastighetsinnehav. Du måste dels inkomstdeklarera för en beräknad inkomst av ditt innehav och detta uppgår normalt till 0,5 % av taxeringsvärdet (valor catastral). Dels måste du betala en förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatten utgår efter en progressiv skala och är lägst 0,2 % för förmögenhet upp till 27.262.000 pesetas. För den del av förmögenheten som överstiger 1.744.768.000 pesetas är förmögenhetsskatten 2,5 %.

Förmögenhetsskatten avseende bostäder ugår på det högsta av taxeringsvärdet (valor catastral), faktiskt inköpsvärde och valor comprobado som närmast motsvarar myndigheternas beräknade faktiska värde. Förmögenheten sänks med befintligt fastighetslån.

För alla med fastighet i Spanien gäller att den som är ägare den 31 december ett visst år skall deklarera fastigheten det påföljande året. Ägd lägenhet jämställs med fastighet.

Vare sig man är resident eller ej måste samtliga fastighetsägare dessutom betala en kommunal fastighetsskatt (IBI). Detta görs mot en faktura som förfaller till betalning under en tvåmånadersperiod under året. Denna skatt varierar efter kommun men beloppet rör sig kring 1 % av taxeringsvärdet (valor catastral).

Ej resident som äger minst två fastigheter i Spanien måste utse, en i Spanien bosatt person, som skatterepresentant. Det räcker med att äga en lägenhet samt ett garage i en annan byggnad för att man skall vara skyldig att utse en speciell skatterepresentant.

Lämna deklaration i Sverige

Skattskyldiga med allmän deklaration, dvs. om du själv måste fylla i inkomster och avdrag, skall deklarera senast den 31 mars 2001 avseende 2000. Anstånd till den 15 juni kan erhållas om ansökan inlämnas före den 31 mars. Om du har en förenklad deklaration där skattemyndigheten fyller i dina uppgifter skall du få myndighetens förslag omkring den 15 april. Senast den 2 maj skall du ha besvarat deras förslag. Du får själv göra tillägg eller förändringar.

Du som bor i Spanien och är skattemässigt utflyttad från Sverige behöver ej i Sverige deklarera så kallade SINK-inkomster, normalt pension, under förutsättning att definitiv källskatt dragits med 25%. Folkpension är skattefri i Sverige för den som ej bor i Sverige. Svensk tjänstepension betald direkt från enskilt företag eller pensionsstiftelse beskattas ej i Sverige för utflyttade svenskar men däremot i Spanien.

Tänk på att fastighetsinnehav i Spanien även skall inkomstdeklareras i Sverige med statlig fastighetsskatt såvida du ej är skattemässigt utflyttad från Sverige. Det spanska fastighetsinnehavet värderas till 75% av byggnadsvärdet vid köpet. Indexuppräkning sker sedan varje år.

RSV fastställer årligen index. Markvärdet är således fritt från svenska beskattning. Om du ej vet markvärdet finns en hjälpregel som säger att 50% av anskaffningsvärdet skall tas upp till 75% i den svenska deklarationen. Den svenska fastighetsskatten för utländska privatbostäder uppgår till 1,5%.

Du är även skyldig att ta upp din spanska fastighet vid beräkning av svensk förmögenhetsskatt. Värdering sker då till 75% av ett indexuppräknat anskaffningsvärde användas.

Undvika dubbelbeskattning

För att undvika att samma inkomst beskattas två gånger kan den skatt som betalts i Spanien återfås från den svenska skattemyndigheten.

Man måste emellertid först betala skatten i bägge länderna för att sedan från Sverige få tillbaks den skall som betalts i Spanien. För att återfå skatten måste man sända en kopia av den spanska deklarationen samt en kopia på skatteinbetalningen. Det kan ta allt mellan 2 månader och ett år att återfå den dubbelt betalda skatten. För svenskarna som bor i Spanien anser spanska skattemyndigheten att den i Sverige betalda skatten är obetald.