Skatterättslig hemvist

Det skattemässiga bosättningsbegreppet överenstämmer inte alltid med det försäkringsmässiga bosättningsbegreppet. Hur detta skall tolkas finns angivet i punkt I av anvisningarna till paragraf 53 i kommunalskattelagen. För att vara ansedd som bosatt i Sverige är det tre rekvisit som var och en för sig utgör tillräcklig grund för detta.

 1. Egentligt boende och hemvist i Sverige, vilket betyder att vara folkbokförd och ha en bostad där.
 2. Stadigvarande vistelse i Sverige, och det innebär i praktiken att vistas 6 månader eller mer i Sverige.
 3. Väsentlig anknytning till Sverige, tolkas som att man fortfarande har kvar familj, egendom eller andra tillgångar i Sverige.

Den dag du meddelar skattemyndigheterna att du skall flytta till Spanien kommer punkt 3 ovan att prövas för att avgöra om du skall anses ha gjort dig av med allt som enligt lagen kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

Att bli avregistrerad från folkbokföringen i Sverige på grund av flyttning till Spanien betraktas inte självklart som att vara bosatt utomlands i skattehänseende. Tvärtom, den som lämnar Sverige anses fortfarande vara bosatt där fem år efter avresan, om han inte bevisar att han är skattemässigt bosatt i Spanien och att han i övrigt saknar väsentlig anknytning till Sverige. Inte heller är det tillräckligt att visa att den skattskyldige har en bostad eller ett permanent uppehållstillstånd i Spanien.

Vid flyttning till Spanien har det tidigare varit tillräckligt att visa upp ett permanent uppehållstillstånd (Permiso de Residencia) för att bevisa att man är skattemässigt bosatt i Spanien. En residencia visar endast att man har rätt att resa in och vistas mer än tre månader i Spanien men det är inte självklart att uppehållstillståndet verkligen utnyttjas för permanent bosättning där.
Enligt våra samtal med myndigheter i Sverige är det en vanlig missuppfattning bland utflyttade svenskar att något av ovan nämnda förhållanden eller en kombination av dessa automatiskt gör att man är skattemässigt bosatt utomlands.

Vad som krävs är ett intyg eller annat bevis som styrker att personen som flyttat till Spanien är oinskränkt skattskyldig i det nya hemlandet på grund av bosättning eller hemvist där. För att underlätta vilka uppgifter som bör lämnas i ett sådant hemvistintyg har skattemyndigheten utarbetat ett standardformulär som lämnas till den skattskyldige.

Formuläret är endast en service och det är inte ett krav att just denna blankett skall lämnas som intyg. Det är fullt godtagbart om liknande uppgifter lämnas på annat sätt. Dock skall intyget vara utfärdat av en myndighet i Spanien, och det skall styrka att personen är skattemässigt bosatt i landet, dvs. att du är skriven i Spanien och betalar skatt där.

Därefter bedömer svenska skattemyndigheten om du har väsentlig anknytning till Sverige. Skattemyndigheten godkänner också vidimerade kopior av den spanska deklarationen som visar att skatt betalats i Spanien även för inkomster från Sverige.

Om skattemyndigheten har begärt in uppgifter på ena eller andra sättet och svar inte lämnas antas personen av myndigheten vara bosatt i Sverige. Så det är utomordentligt viktigt att man som blivande utflyttad till Spanien gör allt på ett korrekt sätt från början. Och som Vi påpekat tidigare; ta kontakt med professionella rådgivare på marknaden och/eller direkt via skattemyndigheten.

Väsentlig anknytning till Sverige

För att avgöra om du skall anses som skatterättsligt bosatt i Sverige eller inte gör skattemyndigheten en samlad bedömning av vad du har kvar i Sverige och vad som binder dig till landet. Detta kommer sedan att avgöra hur mycket, eller lite, skatt du skall betala. En svensk medborgare måste under de fem första åren efter utflyttningen visa skattemyndigheten att han/hon saknar väsentlig anknytning till Sverige.

Efter de fem åren är det myndigheten som skall bevisa motsatsen. Tiden räknas från dagen man flyttar ut även om man då inte officiellt anses utflyttad. Omständigheter som enligt lagtexten kan binda dig till skattemässig bosättning i Sverige är många men de viktigaste är följande:

 • en åretruntbostad i Sverige
 • familj som är kvar i Sverige
 • innehav av förmögenhet i Sverige
 • företag i Sverige
 • fastighet i Sverige

Vissa av dessa bedöms viktigare än andra och ofta kan en av dessa omständigheter räcka för att binda dig till Sverige. Oftast görs en samlad bedömning innan beslutet tas.

En åretruntbostad

En åretruntbostad, dvs. en villa eller lägenhet där man bott permanent före utflyttningen, är en enskild anledning för skattemyndigheten att betrakta detta som en mycket väsentlig anknytning till Sverige. Då anses man vara bosatt där, och oavsett om man hyr ut den eller inte menar skattemyndigheten att själva tillgången till bostaden är en anledning att betrakta personen som bosatt i Sverige.

Alltså bör du inte ha kvar din permanentbostad vid utflyttning till Spanien. Det hjälper inte om du har hyrt ut villan på lång tid, för så länge du äger egendomen anses du ändå ha tillgång till den. Se upp med fritidshus för ”åretruntbruk”, både om du har bott där permanent tidigare eller bara använt den som sommarstuga.

Ligger den så till att du enkelt kan nå den under hela året är det risk att den blir klassad som väsentlig anknytning. Myndigheten kommer, om inte din utflyttning godkännes, att anse dig som bosatt i Sverige under de första fem åren. Notera dock att efter fem år övergår bevisbördan till skattemyndigheten.

Familj kvar i Sverige

Familj kvar i Sverige, är en väsentlig anknytning till Sverige. Även om bara den ena av makarna har stark anknytning till Sverige med för det normalt att även den andra maken skall anses som skattemässigt bosatt i Sverige. Även här räcker denna enstaka omständighet för att skattemyndigheten skall anse makarna skattemässigt bosatta i Sverige under de första fem åren enligt samma system som ovan.

Det räcker normalt inte att mannen flyttar till Spanien för att t ex arbeta, och frun bor kvar i Sverige för att barnen skall gå ut skolan. Då anses mannen ha sådan väsentlig anknytning till Sverige att han blir skattemässigt skriven i Sverige även om han har erhållit residencia i Spanien och kanske t o m arbetar där.

Om däremot hustrun flyttar med mannen till Spanien och barnen går kvar i skolan i Sverige förändras situationen. Då blir vanligtvis familjen ansedd som utflyttad. Vid separation och skilsmässa, där en av parterna flyttar till Spanien och den andra stannar kvar i Sverige, gäller i de flesta fall att makarna bedöms skattemässigt som samlevande tills skilsmässan avslutats.

Förmögenhet i Sverige

Om förmögenhet i Sverige t ex är börsnoterat aktieinnehav skall det normalt inte bedömas som anknytning till Sverige. Om förmögenheten däremot består av ett antal hyresfastigheter som man regelbundet köper och säljer blir det en stark anknytning.

Företag i Sverige

Företag i Sverige, är en väsentlig anknytning om man har ett beslutsmässigt inflytande i företaget. Det spelar egentligen ingen roll i vilken företagsform man bedriver sin verksamhet. Skattemyndigheten ser mest på vilket ägarinflytande man har i företaget och hur mycket man ekonomiskt har satsat. Har man en liten del, t ex I 0 % av aktierna i ett mindre familj ebolag och inte innehar någon befattning, bör det inte ge väsentlig anknytning.

Fastighet i Sverige

Fastighet i Sverige, som här menas annan fastighet än permanentbostadsfastighet och fritidsfastighet, kan ge väsentlig anknytning till Sverige beroende på dess värde och om man säljer och köper fastigheter i affärsverksamhet.

Ej väsentlig anknytning till Sverige

Vad kan du äga i Sverige utan att det ger väsentlig anknytning? Här nedan följer ett antal exempel, dvs. ägande där man ej blir ansedd som skattemässigt bosatt i Sverige.

 • fritidsfastighet i Sverige
 • kapitalplacering i Sverige
 • ägar- eller delägarskap i svenskt eller utländskt företag utan beslutsmässigt inflytande
 • köp av fastighet i Sverige efter att ha blivit skattemässigt utflyttad till Spanien.

Fritidsfastighet i Sverige

Fritidsfastighet i Sverige, är normalt inte en tillgång som betraktas som väsentlig anknytning till Sverige. Med fritidsfastighet avses en bostad som är utrustad och belägen så att man inte normalt kan använda den och bo där som en åretruntbostad.
Äger man en stuga i fjällen som visserligen är vinterbonad eller en vinterbonad sommarstuga någonstans i skärgården är det normalt att skattemyndigheten accepterar detta. Dock har det stor betydelse hur dessa bostäder användes före utflyttningen.

Har ditt fritidshus använts av dig som permanentbostad före utflyttningen är det mycket troligt att den blir klassad som ett väsentligt anknytningsmoment, dvs. som permanentbostad av skattemyndigheten.

Ändå känner Vi flera Spanien-svenskar som har en vinterbonad sommarbostad och där skattemyndigheten har godkänt detta som ”ej väsentlig anknytning” till Sverige. Det beror mycket på övriga anknytningsmoment och värderas från fall till fall.

Kapitalplacering i Sverige

Kapitalplacering i Sverige, är inte något anknytningsmoment och det är alltså helt möjligt att även efter utflyttningen placera pengar i Sverige utan att förlora sin skattestatus som ”skattespanjor”.

Företagsägande i Sverige

Företagsägande i Sverige, i form av delägarskap eller delägarskap är ej normalt att betrakta som anknytningsmoment under förutsättning att man icke har något som helst inflytande eller bestämmanderätt i företaget, dvs. man fungerar mer som en passiv ”sleeping partner”.

Köp av fastighet efter skattemässig utflyttning

Köp av fastighet efter skattemässig utflyttning, kan vara ett intressant exempel. En familj säljer alla sina tillgångar i Sverige – inklusive sin åretruntbostad – och flyttar till Spanien. Efter åtta år i Spanien har barnen, 18 och 19 år gamla, gått ut skolan och man vill köpa en bostad i Uppsala där barnen kan bo för sina universitetsstudier och samtidigt för föräldrarna att bo i vid besök i Sverige.

Om inga andra ekonomiska aktiviteter finns i Sverige som t ex arbete eller företagsägande – skall detta normalt inte ge väsentlig anknytning till Sverige. Bostaden måste inte heller i detta exempel vara en fritidsfastighet. Det innebär att myndigheterna t o m kan godkänna en åretruntbostad eftersom någon annan anknytning till Sverige inte har uppstått och det heller inte innebär en skattemässig tillbakaflyttning.