Dubbelbeskattningsavtalet

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien

Sverige har ingått ett dubbelbeskattningsavtal med flera länder i världen och bland dem finns Spanien. Detta avtal mellan länderna innebär för dig som spansk fastighetsägare att du inte, i slutändan, kommer att betala samma skatt två gånger. Eftersom du, enligt spansk lag, har betalat både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på din spanska fastighet skall du dra av dessa belopp i din svenska deklaration. På så sätt undviker du att betala skatt i båda länderna. Detta gäller även vid reavinst.

Dubbelbeskattningsavtalet är, enligt vår mening, ett av de sämsta i hela Europa och dess konsekvenser för bl a pensionerade utlandssvenskar är helt orimliga. Låt oss berätta vår version av hur det fungerar:

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien är unikt i Norden. I Europa är det, förutom Sverige, endast Italien och Österrike som har ett dubbelbeskattningsavtal med s k omvänd kredit. Det innebär att t ex en utlandssvensk beskattas för samma inkomst dels i ursprungslandet (utbetalningslandet) och dels i Spanien.

I Sverige beskattas du direkt vid källan genom skatteavdrag med 25 %, den s k SINK-skatten. Skatteavdrag göres icke på folkpension och den del av det s k pensionstillskottet som enligt lag är skattefri vid bosättning utomlands. Den distinktionen gör man inte i Spanien.

När du deklarerar i Spanien får du alltså inte dra av den skatt du betalt i Sverige – till skillnad från andra Europamedborgare. I stället måste du vid deklarationstillfället betala skatt i Spanien på hela inkomsten – dvs även deri del som redan beskattats i Sverige.

Först därefter kan du ansöka hos Skatteförvaltningen i Sverige om att få återbetalning av den skatt du erlagt i Spanien på pension där avräkning får ske. Det sker genom att du sänder in din spanska deklaration som visar hur mycket skatt du betalt i Spanien, kvitterad av banken, tillsammans med ansökan om återbetalning. Återbetalning får du därefter via postgiro och det tar minst två månader.

Följande meddelande får man på begäran av skattemyndigheten i Sverige.- “Enligt 5 paragrafen i lagen om särskild inkomstskatt och enligt gällande avtal mellan Sverige och Spanien, skall pension eller livränta som utbetalas enligt svensk socialförsäkringslagstiftning, och pension som utbetalas till person bosatt i Spanien, beskattas i Sverige.

Även Spanien har rätt att beskatta samma pension. För att undanröja dubbelbeskattning skall Sverige, enligt samma avtal, medge avräkning av erlagd spansk skatt mot i Sverige erlagd skatt på samma inkomst.” Hela detta absurda förfarande innebär således att du måste vara beredd, och ha möjlighet, att ligga ute med dessa för många betydande belopp.

Under många år har de spanska skattemyndigheterna låtit svenskar, liksom andra européer, dra av den i Sverige erlagda skatten. På de spanska deklarationsblanketterna finns t o m en särskild rad för dessa avdrag. På senare år har man emellertid vaknat till liv och funnit att svensken skall behandlas annorlunda på grund av ett uselt avtal.

Detta har resulterat i att man i vissa fall, något beroende på i vilket skattedistrikt i Spanien man lämnar in sin deklaration, begärt att få retroaktiv skatteinbetalning. Det har hårt drabbat en del utlandssvenskar som inte – i väntan på svensk återbetalning – haft möjlighet, att få fram beloppen, utan till och med varit tvungna att ta banklån.

Man måste fråga sig varför man beslutat sig för denna byråkratiska tågordning, där samma belopp vandrar fram och tillbaka mellan länderna. Utflyttade svenskar har svårt att förstå varför de, till skillnad från sina nordiska bröder och systrar, skall behöva betala skatt till Sverige när de är bosatta för gott i Spanien.

Att de sedan också skall behöva betala skatt två gånger på samma inkomst låt vara att de så småningom får återbetalning, gör inte saken lättare att acceptera. Låt oss hoppas att förnuftet får råda och att man får en harmonisering inom Europa.

Dubbelbeskattningsavtalet av bostad

Hur beskattas då din bostad i Spanien om jag fortfarande är skattemässigt bosatt i Sverige? Denna situation är ganska vanlig för svenskarna i Spanien. Man bor i sitt hus på Costa del Sol under stora delar av året men har inte skrivit ut sig ur Sverige. Har man av skattemyndigheten ansetts bosatt i Sverige trots flyttning till Spanien är man oinskränkt skattskyldig i Sverige och skall taxeras i hemortskommunen för all inkomst. Självdeklaration skall alltid lämnas i Sverige.

I Sverige betalar du förmögenhetsskatt och skatt på förmånsvärdet vid nyttjandet av fastigheten. Skatteprocenten är 1,5 % för båda dessa och räknas på 75 % av inköpsvärdet på byggnadsdelen, alltså utan markvärdet.

Detta avtal mellan länderna innebär för dig som spansk fastighetsägare att du inte, i slutändan, kommer att betala samma skatt i två länder. Eftersom du, enligt spansk skattelag, varit tvungen att betala både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på din spanska fastighet skall du ansöka om avräkning på dessa belopp i din svenska deklaration.

Den svenska skattemyndigheten kräver att du insänder kopia av den spanska deklarationen och kopia på kvittot för den faktiskt inbetalda skatten i Spanien. Detta gäller även vid realisationsvinst.