Skatteregler vid flytt

Spanien är inte något skatteparadis som t ex Isle of Man, Guernsey, Andorra, Gibraltar eller Karibien. Det har det heller aldrig varit, men däremot har kontrollen från skattemyndigheten tidigare varit dålig. Detta skapade en allmän inställning att det fanns väldigt lite skatter i Spanien, skatter som dessutom var lätta att undvika jämfört med Sverige.

Idag är inkomstskatten i Spanien nära nog likvärdig med många andra EU-länder. Men precis som i Sverige skall man försöka utnyttja alla lagliga avdrag som kan reducera den slutliga skatten. Det är varje medborgares rätt och skyldighet. För inkomster på över 9 550 000 pesetas (ca 500 000 kronor) per år betalar en inkomsttagare i Spanien en marginalskatt på 56 %. Det låter verkligen inte som ett skatteparadis, utan ganska normalt i ett västeuropeiskt land.

På grund av språkskäl är det ofta omöjligt för en utlänning att sätta sig in i det spanska skattesystemet och när det är dags att deklarera väljer många att få hjälp av en spansk redovisningsbyrå (asesor fiscal) eller en allmän rådgivningsbyrå (Gestoria) som mot en moderat avgift sköter deklarationen. Det är naturligtvis ingen nackdel om du själv är lite insatt i systemet och jag skall försöka ge dig en viss grundkunskap i hur det spanska skattesystemet fungerar och hur man deklarerar.

Inkomstskatt

Idag är inkomstskatten i Spanien nära nog likvärdig med många andra EU-länder. Men precis som i Sverige skall man försöka utnyttja alla lagliga avdrag som kan reducera den slutliga skatten. Det är varje medborgares rätt och skyldighet. För inkomster på över 9 550 000 pesetas (ca 500 000 kronor) per år betalar en inkomsttagare i Spanien en marginalskatt på 56 %. Det låter verkligen inte som ett skatteparadis, utan ganska normalt i ett västeuropeiskt land.

Skatteregler vid flytt från Sverige

Vad blir den skattemässiga effekten i Sverige för en svensk som flyttar till Spanien? Behöver man fortfarande deklarera i Sverige efter utflyttningen och vad händer skattemässigt om man bor halva året i Sverige och halva i Spanien? Är ett permanent uppehållstillstånd (residencia) och mantalsskrivning i Spanien tillräckligt för att slippa skatt i Sverige? Ja, det är bara några av de otaliga frågor som dyker upp när beslutet skall tas om flyttning till Spanien.

Vi skall försöka reda ut några av begreppen och ge råd och anvisningar om var det går att få mer information där svaren inte är självklara. Merparten av informationen i detta kapitel har inhämtats från svenska myndigheters officiella skrifter samt från organisationer och personer med specialkunskaper i ämnet.

Eftersom lagarna i Sverige, och då speciellt skattelagarna, ständigt ändras bör information inhämtas när flyttningen blir aktuell för att vara säker på att få aktuella upplysningar. Vi rekommenderar också alltid en kontakt med professionella rådgivare, som t ex advokater och revisorer, för att uppnå optimal skatteeffekt vid en eventuell flyttning till Spanien. Informationen i detta kapitel bör användas som en vägledning och inte som en lagtext.

En fråga som ofta ställs är om Sveriges inträde i den europeiska gemenskapen (EU) har underlättat för en svensk att skattemässigt flytta till Spanien. EES-avtalet innebär inte någon förändring av den svenska beskattningsrätten eftersom Sveriges och Spaniens interna skattelagar fortfarande gäller liksom det dubbelbeskattningsavtal som länderna har sins emellan.
Låt oss börja med att reda ut begreppen om vad som krävs för att man skall vara utflyttad enligt svenska skatteregler. Med utflyttad menas en svensk som utvandrar, dvs. permanent flyttar ut från Sverige till Spanien. Hur en person skall beskattas i detta fall avgörs först sedan skattemyndigheten bestämt hans skatterättsliga hemvist.

Hur beskattas du i Sverige efter utflyttningen?

Om du av den svenska skattemyndigheten har bedömts fylla kraven för att bli skattemässigt utflyttad från Sverige så är det ändå vissa inkomster och tillgångar som fortfarande kommer att beskattas i Sverige. I enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien kan de svenska skattekraven reduceras. De inkomster och tillgångar som fortfarande blir beskattade i Sverige är sådana som har särskilt stark anknytning till Sverige såsom:

  • fastighetsinnehav i Sverige
  • reavinst vid Försäljning av fastighet eller bostadsrätt
  • inkomst av rörelse som bedrivs från fast driftställe i Sverige
  • lön från arbete i Sverige
  • lön från stat eller kommun
  • pension från tjänst som utövas i Sverige
  • pension från statlig och kommunal tjänst
  • ATP
  • Styrelsearvode från svenskt företag

Under det året du flyttar till Spanien beskattas du i den kommun du tillhör och du beskattas då för alla inkomster fram till utflyttningsdagen är man skall avgöra till vilken del av året inkomsten eller utgiften skall hänföras tillämpas kontantprincipen. Du som under hela inkomståret varit bosatt i Spanien skall bara lämna självdeklaration i Sverige om du haft inkomst eller tillgångar enligt exemplen ovan, dock ej för lön och pension.

Oavsett var du bodde under tiden i Sverige skall deklarationen lämnas till det sk gemensamma distriktet (GD) i Stockholm. Inkomst av anställning, ersättning från försäkringskassa, pension, arvoden och andra tjänsteinkomster beskattas enligt SINK (lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) med 25 %. Detta är en definitiv källskatt och skall innehållas och inbetalas till den svenska skattemyndigheten av utbetalaren/arbetsgivaren. Några grundavdrag eller avdrag för kostnader godkännes inte. Speciella regler gäller för artister och idrottsmän.

Alla inkomster i Sverige där det avdrages källskatt enligt vad som gäller för SINK behöver inte deklareras i Sverige, och alla ränteintäkter och aktieutdelningar är också fria från deklaration för den som är skattemässigt bosatt i Spanien. Inkomst av reavinst på fastigheter beskattas enligt lagen om statlig inkomstskatt med 30 %.
Inkomst av utdelning på aktier beskattas enligt kupongskattelagen med skattesatsen 30 %. Det är viktigt att veta att om man vistas i Sverige mer än 6 månader sammanhängande per år blir man ansedd som skattemässigt bosatt i Sverige och måste lämna självdeklaration för all inkomst man tjänat under sin vistelse i Sverige. Detta gäller även om man har spanskt uppehållstillstånd och skattemässigt tillhör Spanien.

Hur kan en utflyttad bli återbördad till Sverige och vad skall man göra för att åtnjuta de sociala förmåner som man lämnat då man emigrerade? Den som en gång varit bosatt i Spanien kan efter utflyttning anses återinflyttad och kan på nytt få väsentlig anknytning till Sverige. Kriterierna för väsentlig anknytning är exakt desamma som vid utflyttningen. Enbart omständigheten att en sedan många år utflyttad person skaffar en bostad för tillfälliga besök i Sverige har inte ansetts medföra väsentlig anknytning dit.