Hemförsäkring

Spanien är inte ett land med hög försäkringsmedvetenhet, d.v.s många hem och även bilar (!) är oförsäkrade. Man har inte en tradition att betala för något som troligen inte händer, bara för att känna sig trygg. Detta är med stormsteg på väg att ändras med den nya generationen spanjorer.

Vem bör teckna hemförsäkring i Spanien? Jo, alla som hyr eller äger en bostad och som inte har samtliga sina egna tillgångar täckta t.ex. via sin svenska hemförsäkring. I vissa fall kan hemförsäkringens resedel vara tillräckligt skydd, men den är både begränsad i tiden samt gäller bara för vissa skador. Ett råd: kontakta ditt svenska bolag och ta reda på vad som gäller.

Hyr du en möblerad bostad bör du ha en hemförsäkring för att vara skyddad mot t.ex rån på gatan, inbrott och stöld, vattenskador, brand, ansvar (om du, familjemedlem, husdjur eller någon av dina ägodelar orsakar skador på annan person eller deras egendom). Du får också vara uppmärksam på vad som skrivs i hyreskontraktet, där kan stipuleras vem som skall försäkra vad, hyresvärd eller hyresgäst.

Äger du bostaden bör du naturligtvis försäkra byggnaden, det kan vara viktigt att ta reda på om en eventuell ägarförening också har byggnaden försäkrad. Men sådana s.k comunidadförsäkringar är ofta tunna, d.v.s de har exempelvis inte skydd mot estetiska skador vilket betyder att bolaget ersätter hela golvet (även om skadan var på en mindre yta) om man inte kan få tag på exakt samma typ av golvplattor som fanns före en skada. Kontrollera noga vad som är täckt, eventuella maximibelopp för ersättning, självrisker och liknande.

Du kan teckna ett komplement till comunidadförsäkring i vissa bolag som innebär att att du får täckt just dessa skadetyper som saknas. Dessutom bör du naturligtvis försäkra ditt lösöre och då är det viktigt att ställa t.ex. följande frågor: hur värderas mitt lösöre om jag förlorar det? Hur går jag till väga vid skada? Finns det självrisker? Finns det vissa skador som bara ersätts med visst maxbelopp eller i procent av det värde jag åsatt mitt lösöre och hur värderar man byggnadsdelen ur ersättningssynpunkt?

Hemförsäkring Spanien

Vad ska man göra om man får en skada?

Naturligtvis ska man omedelbart anmäla skadan till försäkringsbolaget, precis som i Sverige, och man är också skyldig att förhindra fortsatt skada eller att den förvärras. Dett exempel på detta är att vid vattenläckage ska man t.ex stänga huvudkranen samt underlätta för att skadan ska kunna bli besiktigad.

Många försäkringsbolag erbjuder numera 24-timmars jourcentral dit du kan ringa om du har en skada och snabbt få erforderliga hantverkare på plats. Denna service kan du normalt använda både om skadan är täckt i försäkringen eller ej.
Om den inte omfattas av din försäkring får du naturligtvis stå för kostanden själv men försäkringsbolaget garanterar kvaliteten på handverkaren och det kan kännas tryggt. Problemet är att för att kunna använda sig av denna service måste man i allmänhet kunna prata hygglig spanska och i annat fall får du vända dig till din försäkringsagent för att få hjälp.

Problem kan uppstå och försäkringstagaren blir missnöjd om skadan inte är täckt i försäkringen. Enda chansen att undvika denna situation är att ordentligt gå igenom villkoren när du tecknar försäkringen.

Modernare bolag har numera den gamla finstilta texten, d.v.s undantagen, skrivna i extrafet och stor stil vilket är ett framsteg för konsumenten. Vissa utländska försäkringsagenter översätter också ett sammandrag av försäkringsvillkoren som en service till sina kunder.

Ett misstag som försäkringstagaren kan göra är att inte anmäla skadan till bolaget och istället låta reparera den och sedan gå med fakturan till sin försäkringsagent Problemet blir då att den spanska besiktningsmannen (perito) inte kan besiktiga skadan och konstatera att den dels existerar, dels bedöma huruvida den är täckt i försäkringen samt göra en uppskattning av kostnaden för reparationen.

Gör man ett sådant misstag kan man få problem att få ut ersättning från försäkringsbolaget. Vid, eller vi försök till, rån, stöld och inbrott är du enligt försäkringsvillkoren skyldig att tillsammans med skadeanmälan lämna en polisanmälan med originalstämpel (kopia duger inte). Eftersom det ibland råder oklarhet om vad som är stöld, rån och inbrott så vill vi i Spanien guide kort gå igenom dessa skadetyper:

Rån

Rån utanför bostaden täcks av vissa hemförsäkringar och ett exempel på detta är när du med våld eller hot om våld rånas på t.ex. din handväska. Det innefattar om den rycks från dig eller remmen skärs av eller någon hotar dig med en kniv. Råkar du lägga din jacka på en stol och den stjäls i ett obevakat ögonblick, så är detta inte rån i försäkringsvillkoren.

Inbrott

För att det ska betraktas som inbrott krävs normalt att det finns brytmärken eller andra skador på dörr eller fönster, men vissa försäkringar täcker även skador under denna rubrik om någon tar sig in genom att klättra på tak eller fasader.

Stöld

Det klassas som stöld då någon t.ex. tar sig in genom olåst dörr eller öppet fönster och stjäl något i ditt hem. Detta är normalt inte täckt eller täckt upp till ett begränsat belopp.

Observera att i samtliga dessa skadetyper ersätts kunden normalt med olika maxbelopp för kontanter och smycken med och i vissa fall utgår ingen ersättning alls. De allra vanligast förekommande skadorna inom hemförsäkring är inbrott och vattenskador, men även brand förekommer ibland, trots att husen är byggda i material som inte brinner medan lösöret däremot är lika eldfängt i Spanien som i övriga världen.

I detta sammanhang vill vi också påpeka vikten av att man sparar alla möjliga bevis, t.ex. det gamla låset som man snabbt varit tvungen byta ut för att förhindra fortsatt skada efter ett inbrott. Detta krävs för att besiktningsmannen ska kunna göra en besiktning av det och ta foton för sin tekniska rapport till bolaget.

Har du banklån på din fastighet kräver bankerna i allmänhet att du har byggnaden försäkrad med banken som förmånstagare om någonting skulle inträffa. Du kan enkelt meddela ditt försäkringsbolag i vilken bank du har lånet och de utfärdar då ett försäkringsbrev i vilket de förbinder sig att dels hålla banken informerad om förändringar i kapitalvärden, om försäkringen annuleras, premien inte betalas etc.

Vi på Spanien.st väljer nämna detta för att undvika en situation där du dels har en egen hemförsäkring, ägarföreningen har en fastighetsförsäkring samt ens bank har en tredje försäkring på samma försäkringsobjekt. Det har hänt och då sitter kunden och betalar alla premierna utan att ha mer täckning för det. Det kan också i vissa fall bli problem om någonting händer och du kan falla mellan de tre stolarna i stället för att sitta tryggare.

Inbrottsskydd och säkerhetsåtgärder

Det är också viktigt att du korrekt redogör för de skydd bostaden har och att uppgifterna i försäkringsbrevet är korrekta på den punkten. I Spanien kräver man ofta galler för fönster och andra lättåtkomliga öppningar, åtminstone i radhus, villor och lägenheter belägna på första våningen. Andra skydd är ståldörr, kassaskåp och larm. Du kan få rabatt på premien och/eller bättre täckning om du har dessa inbrottsskydd.

T.ex. vid inbrott kan maximibeloppet du får som ersättning för stulna smycken vara högre om du har dem i ett av försäkringsbolaget godkänt kassaskåp. Vanliga minimikrav är att det antingen väger över 150 kg, eller är inmurat i vägg eller golv. Likaså påverkas försäkringsskyddet av hur lång tid per år du vistas i din spanska bostad, eller hur långa perioder du är borta varje gång. Detta är egentligen helt logiskt, då bolaget tar en större risk om bostaden är obebodd och skadorna ej blir upptäckta i tid och därigenom blir större och kostsammare.

Skulle du en dag bosätta dig mer permanent i din tidigare semesterbostad är det också viktigt att du meddelar detta, du kan kanske få en lägre premie eftersom risken blir lägre. Numera kan man också få en reseförsäkring i sin spanska hemförsäkring som gäller endast utanför Spaniens gränser vid t.ex. olycka eller plötsligt uppkommen sjukdom. Mycket praktiskt för svenskar som är bosatta i Spanien och som ofta tillbringar sommarperioden i sitt hemland eller i övrigt reser mycket med Spanien som bas.