Företagsskatt – Skatt på lön i spanien

I vilket land skall mitt företag beskattas? Frågan förefaller enkel att besvara men det finns många tankeväckare för dig som är svensk och vill bo i Spanien. Fast driftställe avgör beskattningen. Enligt grundläggande regler inom EU beskattas ett företag i det land verksamheten bedrivs från ett fast driftställe. Vad är då ett fast driftställe?

Den allmänna definitionen är att följande tre kriterier måste vara uppfyllda;

  1. Platsen för affärsverksamhetern måste exempelvis vara en lokal, t ex en butik, ett kontor eller en restaurang.
  2. Lokalen eller platsen måste användas stadigvarande.
  3. Rörelsen måste bedrivas från denna stadigvarande lokal/plats.

Detta betyder således att ett svenskt företag skall beskattas i Spanien om bolagets fasta driftställe är i Spanien. På motsvarande sätt skall ett spanskt företag beskattas i Sverige om det fasta driftstället är i Sverige.

Vidare betyder detta att om en svensk flyttar till Spanien och startar ett spanskt företag som från fast driftställe i Spanien, tex ett kontor på Solkusten, bedriver verkamhete i Sverige så skall verksamhweten i Sveirge beskattas i Spanien. Man får då självfallet ej ha ett fast driftställe i Sverige. Det medför även att om en svnesk flyttar till Solkusten och har ett svenskt företag med fast driftställe i Sverige så skall verksamheten beskattas i Sverige.

Var skall då ägaren skatta för sin lön i bolaget?

Den som inte är skattemässigt utflyttad från Sverige, tex på grund av innehav av ett svenskt bolag, skattar i Sverige för sin lön oberoende var verksamheten bedrivs. Den som är utskriven från Sverige och inskriven i Spanien skattar på motsvarande sätt i Spanien. Detta är grundregeln.

Om man bor bor i bägge länderna avgör dubbelbeskattningsavtalet var man skall beskattas. Normalt torde der vara så att bägge länderna gör anspråk på beskattningen. Och bägge länderna kräver dig på skaten men en avräkning äger rum för att undvika att skaten dubbleras.

Sexmånadersregeln

Det finns emellertid ett viktigt undantag och det är den så kallade sexmånadersregeln. Enligt denna regel gäller att du som är skattemässigt bosatt i Sverige men vill arbeta utomlands i minst sex månader, så undatas inkomsten från svensk beskattning.

Denna regel är mycket viktig. För att inkomsten skall udantas från svenska beskattning krävs att det är en inkomst hänförlig till en anställning utomlands, tex i Spanien. Anställningen måste vara minst sex månader i följd. Man får högst vistas i Sverige sex dagar per månad, dvs. högst 36 dagar för en sexmånadersperiod.

Dagarna får förläggas som man själv önskar. Dock ej i slutet eller i början av perioden. Vidare krävs att inkomsten beskattas i vistelselandet. Anställningen får gärna ske hos eget bolag, men det får ej vara fråga om enskild firma.

Tips för dig som tänker betala företagsskatt i Spanien

Ett förslag till dig som vill flytta till Spanien (helt eller delvis) men som ej vill släppa ditt svenska företag. Förlägg verksamhetens fasta driftställe till Spanien. Starta gärna ett spanskt företag (ej enskild firma), men du kan under vissa förutsättningar fortsätta med ditt svenska bolag. Tag lön i Spanien under minst en sexmånadersperiod och vistas i Spanien under motsvarande tid. Du får vara i Sverige högst 36 dagar under sexmånadersperioden.

Deklarera inkomsten i Spanien och du är skattebefriad i Sverige. På detta sätt kan du under vissa omständigheter få resor mellan Sverige och Spanien avdragsgilla. Du kan utnyttja generösa traktamentsregler och använda dig av den spanska inkomstskatten som normalt är lindrigare än den svenska.

Spansk moms

Den spanska momsen är en av de lägsta i Europa. Systemet fungerar ungefär som i Sverige. EU-ländernas momssystem är mycket likartat men vissa skillnader finns. Moms finns inte på Kanarieöarna eller i de spanska enklaverna Ceuta och Melilla som ligger i Marocko. Alla som yrkesmässigt säljer varor eller tjänster skall fyra gånger per år redovisa in momsen till stadskassan. Stora företag gör det varje månad. Notera att moms-värden nedan kanske inte gäller idag, då samhället förändras fort och så är även fallet med Spanien.

16 % moms

Handel med varor och tjänster är grunder för momsen likväl som import av varor. Standardmomsen är ett pålägg på 16 %. Detta är den vanligaste procentsatsen och gäller såvida inte en lägre procentsats har angivits.

7 % moms

En lägre procentsats, pålägg 7 %, tillämpas på handel med och import av matvaror (såväl till människor som djur) med undantag av alkohol, vatten, försäljning av privatbostäder (dessa är momsbefriade i Sverige), inhemska transporter (taxi, buss, flyg, tåg, vägavgifter etc.), hotell (1-4 stjänor, medan 5-stjärninga hotell tillämpar 16 %), restauranger (inklusive alkoholhaltiga drycker), bio och teater.

4 % moms

Den lägsta procentsatsen, pålägg 4 %, tillämpas på baslivsmedel (bröd, mjälk, ägg, frukt och grönsaker), böcker, dagstidningar och handikapputrustning.

0 % moms

I likhet med de flesta EU länderna finns en nollprocentregel för läkarvård, försäkringspremier, bankavgifter, utbildning samt hyra avseende privat boende.

Som synes finns det flera olikheter i procentsatser mellan Spanien och Sverige. Restaurangbesök belastas i Sverige med 25 % moms medan Spanien tillämpar 7 %. För böcker tillämpar Sverige 25 % medan Spanien använder 4 %. Alkoholhaltiga drycker belastas med 16 % i butik men endast 7 % på barer och restauranger. Sverige tillämpar 25 % på dessa drycker. Å andra sidan är överlåtelser av fastigheter momsbefriade i Sverige medan Spanien använder 7 % moms på nya bostäder, 16 % på mark och en överlåtelseavgift om 6 % på begagnade bostäder.

Småföretag

Mindre butiker som drivs som enskild firma kan slippa momsen. Dessa kan hos skattemyndigheten ansäka om att ej behöva redovisa moms. Om ansökan beviljas skall butikens leverantörer öka momsatsen med 5 procentenheter varvid 16 % blir 20 %, 7 % blir 11 % medn 4 % bara blir / %. Denna högre moms får ej lyftas medan momsen på försäljningen ej behöver betalas in eftersom den enskilda firman ej omfattas av momssystemet. Regeln har tillkommit för att administrativt underlätta för småföretagaren.

Momsredovisning

Varje tremånadersperiod med början januari mars är grund för momsredovisningen. Skillnaden mellan moms på försäljning och moms på inköp betalas inom tre veckor efter periodens utgång. Skattemyndigheten betalar ej tillbaks moms öutan momsfordran rullas framåt. Vid kalenderårsskifte kan återbetalning begäras men kompineras ofta med taxeringsrevision.