Hyra bostad

Hyra lägenhet eller hus i Spanien

Det finns en stor skillnad mellan hyreslägenheter i Sverige och Spanien. I Sverige köper en privatperson eller ett företag en hyresfastighet som innehåller ett antal lägenheter vilka hyrs ut på kortare eller längre tid. I Spanien köper man inte hela huset, utan en lägenhet i huset och blir lagfaren ägare. Därför finns det nästan inga hyreshus av svensk modell i privat ägo.

För de människor som vistas i Spanien under kortare tider kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att hyra bostad. Men även för den blivande husköparen kan hyresalternativet vara bra att börja med, eftersom han då får tid på sig att studera marknaden och bättre kan välja områden och objekt.

Vi går här översiktligt igenom regler i Spanien för att hyra en bostad.

Hyresavtal

Den spanska lagstiftningen skiljer på två typer av hyresavtal:

  1. hyra av lägenhet eller hus för permanent bostadsändamål
  2. hyra av lokal för annat ändamål än permanent bostad

Hyresavtal för permanent boende

För att ett hyresavtal skall räknas i denna första grupp erfordras att:

  • Lägenhet/hus skall användas huvudsakligen som bostad
  • Lägenhet/hus skall utgöra hyresgästens permanenta bostad

Övriga hyresavtal

Reglerna för denna typ av avtal är dispositiva, dvs det står parterna fritt att komma överens om villkor i hyresförhållandet. Dock finns regler som är tvingande och som tar över vad parterna eventuellt har avtalat.

Tvist

Tvister med anledning av hyreskontrakt skall alltid prövas av tingsrätten i den ort där fastigheten är belägen, om man ej har avtalat att en arbitro (domare) skall gripa in först. Mer information finns på sista sidan i standardkontrakten för hyresavtal.

Överlåtelse av hyresavtal

Vid hyra av bostad kan hyresgästen inte överlåta hyresavtal utan skriftligt medgivande från hyresvärden.

Hyra bostad i Spanien

Hyra av lokal för annat ändamål än bostad

Under dessa avtal faller alla hyresförhållanden som ej utgör hyresgästens permanenta bostad. Som annat ändamål än bostad anses t ex följande:

  • hyra av bostad för semesterändamål
  • hyra av affärslokal

Således faller alla avtal om semesterbostad, där hyresf’örhållandet inte är permanent, under punkt 2 och på samma sätt förhåller det sig med säsongskontrakt. Ett exempel på detta är en svensk som endast hyr bostad i Spanien under vinterhalvåret. Det finns inga formkrav f’ör att ingå ett hyresavtal, men det bör upprättas skriftligt eftersom bevissvårigheterna blir stora när en part skall hävda ett muntligt avtal.

Överlåtelse av hyresavtal “Traspaso”

Vid hyra av lokal eller lägenhet Pir närings- eller yrkesverksamhet kan hyresgästen överlåta hyreskontrakt utan hyresvätdens medgivande. Hyresvärden har dock rätt att höja hyran med 20 %. I praktiken sker ofta den här typen av affärer i samband med överlåtelsen av rörelser eller företag.