Socialförsäkringssystem

För att få sjukvårdsförmåner i Spanien innan du börjar ditt arbete, skall du begära ett intyg från Försäkringskassan som visar att du tillhört den svenska försäkringen (blankett E 111). Utan intyget riskerar du att själv få betala hela vårdkostnaden. När du vistas tillfälligt i Spanien för att söka arbete, har du under längst tre månader rätt till sjukvårdsförmåner. Du har rätt till sjukvårdsförmåner på samma villkor som medborgarna i Spanien.

Kontakta Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i god tid före avresan till Spanien och begär att få de intyg du behöver. Om dina familjemedlemmar inte förvärvsarbetar har de också rätt till samma socialförsäkringsingsförmåner som du har, även om de skulle vara bosatta i ett annat EU-land än Spanien.

Som medlem i spanska försäkringskassan får man full ersättning för kostnader vid sjukdom och betalar bara en liten del av läkemedelskostnaderna. För att få spansk arbetslöshetsersättning vid tillfällig arbetsoförmåga p g a sjukdom fordras att man arbetat minst tre månader, är registrerad på arbetsförmedlingen och att de sociala avgifterna har betalats under minst 12 månader av de 6 år som ligger före den inträffade arbetslösheten.

Obligatorisk pensionering sker i Spanien vid 65 års ålder men kan i vissa fall ske vid 60 års ålder. Storleken av pensionen beräknas proportionellt i förhållande till det antal år man arbetat och slutpensionen är framför allt baserad på de senaste åtta årens inkomst. För att få full pension måste man ha betalt sin avgift i minst 35 år. För att få pension överhuvud taget måste man ha betalt sin socialförsäkring under minst 15 år, varav två måste vara bland de senaste åtta åren före pensionsåldern. Har man tillhört systemet mellan 15 och 35 år får man en reducerad pension efter en procenttabell.

Privat sjukförsäkring – behövs det nu när Sverige är med i EU?

Svaret är beroende på din ålder, om du är yrkesverksam eller pensionär, resident eller icke resident. Om du inte är resident har det stor betydelse hur länge du vistas i Spanien vid varje tillfälle. En annan viktig faktor är om du är helt frisk eller har någon tidigare känd sjukdom. Jag ska i det följande i korthet förklara på vilket sätt ovan nämnda faktorer och kombinationer kan ge svar på frågan om en privat sjukförsäkring behövs vid längre eller kortare vistelser i Spanien.

Åldern

Är du folkpensionär erhåller du exakt samma sjukvårdsförmåner som en spansk pensionär under förutsättning att du före utresan skaffar ett speciellt EU-formulär (E 121) hos försäkringskassan i Sverige som du fyller i och lämnar till sjukvårdsmyndigheten i din spanska hemortskommun. OBS! För pensionärer inkluderar sjukvårdsförmånerna även fri medicin.

Yrkesverksamhet eller anställning

Arbetar du som anställd eller driver egen företagsverksamhet måste du ha residencia. Du, eller din arbetsgivare, betalar skatt och sociala avgifter och blir därigenom ansluten till Seguridad Social och erhåller på så sätt samma sjukvård som en arbetande spanjor.

Vistelsens längd

Är du tillfälligt bosatt i Spanien (ej resident) och ej heller utskriven från ditt hemland, så skall du i ställer medföra EU-formulär E 111 (oavsett ålder). Denna blankett skall du fylla i, men behöver inte lämna in till sjukvårdsmyndigheten i förväg. Du har den med dig för att visa upp för det spanska offentliga sjukvårdsorganet som du vid behov uppsöker.

Har du en hemförsäkring i Sverige som inkluderar en resesjukförsäkring – kontrollera då om den täcker utlandsvistelsens längd eller om det går att förlänga den mot en extra avgift. Sådana förlängningar måste oftast göras före resans avfärd. Genom dessa reseförsäkringar får du tillgång till privat läkarvård – men kontrollera försäkringssummans storlek och övriga villkor med ditt bolag före avresan och gör ev. nödvändiga tillägg,
En fördel med en privat sjukförsäkring är att du inte behöver köa i det offentliga systemet. Med en privat försäkring väljer du oftast fritt vilken läkare eller sjukhus du vill bli behandlad av och du kan också välja att gå till någon av de skandinavisktalande läkare som finns utmed Costa del Sol och Costa Blanca. I den offentliga vården möts du mycket sällan av personal som behärskar något annat språk än spanska.

En privat försäkring innebär att du själv kan bestämma vår, när och hur – givetvis i samråd med den läkare eller sjukinrättning som du själv valt. Priset på privata sjukförsäkringar varierar mycket beroende på vilken försäkringstäckning som ges och vilken ålder du har. ju yngre du är, ju billigare premie och risken för exklusioner (dvs sjukdomar som är undantagna i försäkringen) blir mindre.

För samtliga försäkringsbolag gäller att en vid ansökan känd sjukdom eller risk för återfall av tidigare sjukdom blir föremål för exklusion. Har du fått en sådan klausul i din privatförsäkring bör du se till att kvarstå i den offentliga sjukvården i Sverige eller ansluta dig till försäkringskassan (Seguridad social) i Spanien.